1

Temat: Taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert- oferty dodotkowe?

Znalazłam opinie dotycząc:Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert - znajdowała się ona jednak w informatorze 2 z 2016 roku.

Tryb postępowania w sytuacji, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, ustawa Pzp reguluje wyłącznie w art. 91 ust. 4. Ustawa Pzp wskazuje w tych okolicznościach  na wybór oferty z niższą ceną, nie przewidując jednocześnie odpowiedniego stosowania art. 91 ust. 5 tejże ustawy w przypadku, gdy w postępowaniu, w którym kryteriami oceny ofert są cena oraz kryteria pozacenowe, dwie lub więcej ofert zawiera taki sam bilans ceny i kryteriów pozacenowych, a zaproponowane w nich ceny są takie same. Treść art. 91 ust. 5 ustawy Pzp  ma zastosowanie tylko w postępowaniach, w których jedynym kryterium oceny ofert jest cena,  co wynika wprost z treści tego przepisu. A zatem, nie jest możliwe zastosowanie wykładni rozszerzającej art. 91 ust. 5 ustawy Pzp i wezwanie do złożenia ofert dodatkowych w sytuacji, gdy w postępowaniu, w którym kryteriami oceny ofert są cena oraz inne kryteria odnoszące się  do przedmiotu zamówienia, a dwie oferty przedstawiają taki sam bilans innych kryteriów pozacenowych przy takiej samej cenie. Ustawa Pzp nie wskazuje wprost, jak wówczas powinien postąpić zamawiający. W takiej sytuacji ? w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych ? zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie  o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
W celu wyjaśnienia, na czym polega wadliwość postępowania w takim przypadku, należy wskazać, że sytuacja taka prowadziłaby na gruncie obowiązujących przepisów  do niemożliwości wyłonienia oferty najkorzystniejszej rozumianej jako najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, albowiem dwie oferty bądź więcej przedstawia taki sam wynik. Zaznaczyć przy tym należy, iż zastosowanie w opisanym stanie rzeczy przez analogię art. 91 ust. 5 ustawy Pzp byłoby nieuprawnione z uwagi na różnorodny charakter postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. A przede wszystkim z uwagi na   
odmienny sposób ustalania kryteriów oceny ofert i wag tych kryteriów w różnych postępowaniach. Zastosowanie art. 91 ust. 5 ustawy Pzp poprzez analogię mogłoby rodzić wątpliwość, czy należy wezwać wykonawców do złożenia ofert dodatkowych tylko co do ceny, czy też co do ceny i innych kryteriów oceny ofert. W konsekwencji przepis ten mógłby być niejednolicie stosowany. 
Mając na uwadze rozważania poczynione powyżej należy stwierdzić, iż zamawiający w takiej sytuacji nie powinien wzywać wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, a unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

Czy w związku ze zmianą ustawy w lipcu 2016 i art 91 ust 4 należy wyzwać  w  przypadku takiego samego bilansu ceny i innych kryteriów do złożenia ofert dodatkowych czy należy unieważnić postępowanie?

2

Odp: Taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert- oferty dodotkowe?

Unieważnić.

3

Odp: Taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert- oferty dodotkowe?

Marcel na 100%? Dostałam dziś  odpowiedź od radcy prawnego i on twierdzi, że opinia dotyczy ustawy przed zmianą  a teraz art 91 ust 4 wskazuje do wezwania do ofert dodatkowych. Może jest  jakaś nowsza opinia ?

4

Odp: Taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert- oferty dodotkowe?

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.


Krótko:
1.  jeśli bilans ceny i innych kryteriów taki sam wybierasz ofertę tańszą
2. Jeśli bilans ceny i innych kryteriów taki sam i te same ceny - wezwanie do ofert dodatkowych

5

Odp: Taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert- oferty dodotkowe?

Dzięki No właśnie taką opcję zakładałam ale w sumie nic nie ma na temat jak powinna wyglądać oferta dodatkowa czy dotyczyć ma tylko nowej ceny czy też zmiany innych kryteriów? No i w unieważnieniu jest tylko informacja, że unieważniamy w przypadku złożenia ofert dodatkowych w przypadku art 91 ust 5 a o artykule 91 ust 4 już nic nie ma. Nadal mam wątpliwości.

6 (edytowany przez Olek 2018-06-08 20:18:47)

Odp: Taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert- oferty dodotkowe?

Podobnie jak Doris233

doris233 napisał/a:

2. Jeśli bilans ceny i innych kryteriów taki sam i te same ceny - wezwanie do ofert dodatkowych

Wzywasz do złożenia ofert dodatkowych. Zgodnie z art. 91.6 Wykonawcy nie mogą zaproponować ceny wyższej niż złożone w ofercie. Ponieważ art. 91.6 nic nie mówi o pozostałych kryteriach a art 91.4 wskazuje na wybór oferty z niższą ceną Wykonawcy w ofercie dodatkowej mogą zmienić tylko cenę.

Samej procedury nigdy nie stosowałem, ale wg mnie powinno się wykonawców wezwać na piśmie do złożenia ofert dodatkowych, wyznaczyć termin na składanie tych ofert i termin publicznego otwarcia. Oferty oczywiście w zamkniętych kopertach tak jak w przetargu.

7

Odp: Taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert- oferty dodotkowe?

Dzięki za opinie.
Udało mi się dodzwonić do jednego szkoleniowca i też jest zdania, że należy wezwać do ofert dodatkowych. Zasugerował, że skoro ustawa nie mówi nam nic o tym jak ma wyglądać oferta dodatkowa warto dodać swoje zapisy do Siwz.

8

Odp: Taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert- oferty dodotkowe?

Znalazłem jeszcze potwierdzenie w Legalisie:

2017-12-21
Pytanie: W postępowaniu, w którym cena nie była jedynym kryterium oceny ofert, złożono oferty o jednakowej cenie. Ponadto oferty te uzyskały identyczną liczbę punktów w pozostałych kryteriach (doświadczenie architekta i termin realizacji). W tej sytuacji mamy dwie najkorzystniejsze oferty o identycznym bilansie punktowym. Co należy zrobić? Czy art. 91 ust. 5 ZamPublU nie ma zastosowania? Jeśli nie ma, to, czy zamawiający powinien unieważnić postępowanie?
Zamawiający powinien wezwać wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

Odpowiedź:
W przedmiotowym przypadku nie ma zastosowania art. 91 ust. 5 ZamPublU, lecz art. 91 ust. 4 ZamPublU w brzmieniu zmienionym po ZmZamPublU16.

Przepis art. 91 ust. 4 ZamPublU dotyczy sytuacji, gdy nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert. Wówczas zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie (jak w stanie faktycznym z pytania) - zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Co istotne, wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą - w świetle art. 91 ust. 6 ZamPublU - zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Mając na uwadze powyższe, zamawiający powinien najpierw zastosować się do przepisu art. 91 ust. 4 ZamPublU, a tym samym nie ma na razie podstaw do unieważnienia postępowania.

oraz

2017-07-04
Pytanie:: Czy w przypadku, kiedy dwie oferty mają takie same ceny i bilans innych kryteriów zamawiający - zgodnie z art. 91 ust. 4 ZamPublU - wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w zakresie ceny, czy również pozacenowych kryteriów oceny ofert?

Odpowiedź: Składając oferty dodatkowe wykonawcy mogą obniżać jedynie cenę. Pozacenowe kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie.

Przed ZmZamPublU16, w sytuacji gdy w postępowaniach, w których zastosowano pozacenowe kryteria, dwie oferty otrzymały identyczną liczbę punktów, zamawiający zobligowany był wybrać tę o najniższej cenie. W praktyce zdarzały się sytuacje, gdzie również i ceny tych ofert były identyczne. Wówczas zamawiający stawali przez dylematem, jak należy postąpić, co finalnie prowadziło najczęściej do unieważnienia postępowania. Zgodnie z treścią nowowprowadzonej regulacji art. 91 ust. 4 ZamPublU, ?jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych?.

Jednocześnie w art. 91 ust. 6 ZamPublU ustawodawca wskazuje, że wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach. Nie odnosi się przy tym do pozostałych kryteriów oceny ofert. Przyjąć należy, że zasadą wyrażoną w art. 91 ust. 4 ZamPublU jest wybór oferty z niższą ceną. W mojej opinii nie będzie więc uzasadnionym działanie, pozwalające wykonawcom na zmianę w toku postępowania ofert dodatkowych, jak również innych kryteriów oceny ofert. W takim przypadku wykonawcy mogą obniżyć jedynie pierwotnie oferowaną cenę. Przyjęcie przeciwnego założenia mogłoby prowadzić do zachwiania zasad uczciwej konkurencji. Warto zwrócić uwagę, że pozacenowe kryteria mogą być również ?niemierzalne?, tj. ocenie podlegać mogą koncepcje, metodyki, jakość, doświadczenie personelu. W tym kontekście pozacenowe kryteria oceny ofert powinny zawsze pozostawać niezmienne, a zmianie, tj. obniżeniu lub utrzymaniu na dotychczasowym poziomie, podlegać może jedynie cena.

9

Odp: Taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert- oferty dodotkowe?

Marcel napisał/a:

Unieważnić.

Dlaczego? Pytam, bo znam podobne opinie również innych osób ale nie znam uzasadnienia. Sam uważam odwrotnie.