1

Temat: Konsorcjum -umowa, pełnomocnictwo

Witam.
Czy jeżeli w SIWQz jest zapis:
Wraz z ofertą należy złożyć:
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej ?za zgodność z oryginałem? przez notariusza.

Czy jest to prawidłowy zapis w obecnym stanie prawnym jeżeli chodzi o poświadczenie za zgodność notarialne???
W rozporządzeniu w sprawie dokumentów w § 14 ust. 3 jest:
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwy-
konawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

oraz w § 15. Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii  dokumentów,
o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczy-
telna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.


Również Pieróg komentarz 2017:  Pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie może być jeden z tych wykonawców albo konkretny przedstawiciel jednego z tych wykonawców. Może też być osoba trzecia, niezwiązana z żadnym z wykonawców, np. kancelaria prawna. Prawo zamówień publicznych nie wprowadza żadnych ograniczeń w tym zakresie. Istotne jest natomiast, aby pełnomocnictwo miało formę pisemną, przy czym wystarczająca jest zwykła forma pisemna. Żądanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego albo z notarialnie poświadczonymi podpisami jest żądaniem nadmiernym, nieznajdującym umocowania w przepisach.

2

Odp: Konsorcjum -umowa, pełnomocnictwo

Czy jeżeli do oferty została załączona kserokopia umowa konsorcjum (z której wynika udzielenie pełnomocnictwa) potwierdzona za zgodność przez lidera to jest w porzadku? czy trzeba wezwać do przełożenia w oryginale lub kopii poświadczonej ?za zgodność z oryginałem? przez notariusza.

3

Odp: Konsorcjum -umowa, pełnomocnictwo

1. Prawidłowy - można dopuścić również potwierdzenie przez mocodawcę.
2. Rozporządzenie do tego nic nie ma.
3. Pieróg też ma rację.

4 (edytowany przez Fart 2018-05-25 11:22:47)

Odp: Konsorcjum -umowa, pełnomocnictwo

To notarialnie pojawiło się po wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 31 stycznia 2007 r. (V Ca 85/07):
tutaj link:
http://www.rp.pl/artykul/58249-Wykonawca-musi-zlozyc-oryginal-pelnomocnictwa.html
W wyroku KIO 819/12 także  posługują się wyrokiem V Ca 85/07)

Czy od tego wyroku orzecznictwo się zmieniło???

5

Odp: Konsorcjum -umowa, pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo winno być składane w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez osoby, które tego pełnomocnictwa udzieliły (ta ostatnia forma: rozwiązanie kuriozalne ale dopuszczalne). Pieróg to potwierdza, nie możesz żądać tylko pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego albo z notarialnie poświadczonymi podpisami - zwykła forma pisemna wystarczy.

PS. nie zmieniło się

6

Odp: Konsorcjum -umowa, pełnomocnictwo

Tak tylko umowa konsorcjum jest pełnomocnictwem więc powinna być złożona w oryginale lub kopii poświadczonej ?za zgodność z oryginałem? przez notariusza lub kopii poświadczonej za zgodność przez wszystkich członków konsorcjum czy dobrze rozumuję???

7

Odp: Konsorcjum -umowa, pełnomocnictwo

Tak, bardzo dobrze.

8

Odp: Konsorcjum -umowa, pełnomocnictwo

Dziękuje za odpowiedzi Miras, mam jeszcze jedno pytanie  z czego wynika kopia potwierdzona  za zgodność z oryginałem przez przez osoby, które tego pełnomocnictwa udzieliły (ta ostatnia forma: rozwiązanie kuriozalne ale dopuszczalne)??
? jakiś wyrok???

9

Odp: Konsorcjum -umowa, pełnomocnictwo

Jak podpiszą członkowie konsorcjum to będzie to po prostu oryginał smile