76

Odp: elektronizacja zamówień

jo napisał/a:

wysłałem zapytanie na tego meila podanego w tej informacji zobaczymy czy odpowiedzą
czy waszym zdaniem po 18 kwietnia w małych przetargach oświadczenia idą po staremu w wersji papierowej?? bo na szkoleniach znów mieszają

A jaki można tu mieć wątpliwości? Przepis jest jednoznaczny:

Art.  15.
1.  Przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej stosuje się w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez:
1) centralnego zamawiającego od dnia 18 kwietnia 2017 r.;
2) innych zamawiających niż centralny zamawiający od dnia 18 października 2018 r.
2.  Przepis art. 10a ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie jednolitego dokumentu zamówienia stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r.

Wyjaśnienie UZP to potwierdza.

77

Odp: elektronizacja zamówień

Podzielam zdanie Jarosława. Dobrze, że myślą o przesunięciu terminu, co wydaje się być rozwiązaniem, które może uchronić rynek zamówień przed-i tu użyję łagodnego zwrotu: totalną destabilizacją. Kompletnym nieporozumieniem wydaje się być pomysł aby składanie ofert odbywało się w systemie centralnym, ale już korespondencja i dalsze prowadzenie postępowania nie jest w tym systemie możliwe i zamawiający muszą być zdani w tym zakresie na łaskę rozwiązań komercyjnych. Prowadzenie postępowania w dwóch systemach jest zwyczajnie bez sensu. Musi powstać jeden skuteczny produkt, który umożliwi przeprowadzenie postępowania od A do Z zgodnie z wymogami ustawy. Dobrze wiemy, że czasem błahostka, która ma niewiele wspólnego z logicznym postępowaniem jest w stanie wywrócić postępowanie do góry nogami. Brak jednolitego narzędzia, wspólnego i darmowego, które umożliwi przeprowadzenie postępowania przez każdego zamawiającego w taki sam sposób, z ewidencjonowaniem w taki sam sposób wszystkich czynności elektronicznych spowoduje wyłącznie chaos zarówno u zamawiających jak i u wykonawców.
Ciągle borykamy się z niejasnościami i wątpliwościami i dobrze byłoby żeby po elektronizacji było ich jak najmniej.

78

Odp: elektronizacja zamówień

bruździ art 7 ust 2 rozporządzenia  Użycie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnianie i przechowywanie dokumentów elektronicznych. i art 17 ustawy Zmiana ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2016.1020 z dnia 2016.07.13  a dokładnie wyrażenie "w tym JEDZ"

79

Odp: elektronizacja zamówień

jo napisał/a:

bruździ art 7 ust 2 rozporządzenia  Użycie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnianie i przechowywanie dokumentów elektronicznych. i art 17 ustawy Zmiana ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2016.1020 z dnia 2016.07.13  a dokładnie wyrażenie "w tym JEDZ"

Tylko JEDZ. Jak kolega powyżej. Dodam tylko nieznacznie:

Jednocześnie, w art. 15 ust. 2 ustawy nowelizacyjnej, uczyniono zastrzeżenie, że w odniesieniu do wszystkich zamawiających, jednolity dokument (JEDZ), w ramach każdego postępowania, należy składać w formie elektronicznej, już od 18.04.2018 r. Należy zauważyć, że przepis ten, odnosi się wyłącznie do oświadczeń w zakresie wskazanym przez zamawiającego, o których mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p., składanych w formie jednolitego dokumentu, a nie składanych w innej formie (papierowej).
W tym kontekście, należy zauważyć, że zgodnie z art. 25a ust. 2 p.z.p., jednolity dokument, wykonawca składa obligatoryjnie, tylko w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne.
Skoro więc, przepis art. 15 ust. 2 ustawy nowelizacyjnej, przewiduje obowiązek składania w formie elektronicznej od 18.04.2018 r. tylko dokumentu JEDZ, a dokument ten, zgodnie z przepisami p.z.p., składa się tylko w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne, to należy stwierdzić, iż obowiązek ten, będzie miał zastosowanie, wyłącznie w ramach postępowań tzw. unijnych. W postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych, wykonawca, nie składa oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p., w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

80

Odp: elektronizacja zamówień

jo napisał/a:

bruździ art 7 ust 2 rozporządzenia  Użycie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnianie i przechowywanie dokumentów elektronicznych. i art 17 ustawy Zmiana ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2016.1020 z dnia 2016.07.13  a dokładnie wyrażenie "w tym JEDZ"

Też miałam wątpliwości, ale:
Art. 15. 1. Przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji zamawiają-
cego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej stosuje się w odniesieniu do postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez:
1) centralnego zamawiającego od dnia 18 kwietnia 2017 r.;
2) innych zamawiających niż centralny zamawiający od dnia 18 października 2018 r.
2. Przepis art. 10a ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie jednolitego dokumentu zamówienia stosuje się od dnia
18 kwietnia 2018 r.

81

Odp: elektronizacja zamówień

jarosław napisał/a:
jo napisał/a:

wysłałem zapytanie na tego meila podanego w tej informacji zobaczymy czy odpowiedzą
czy waszym zdaniem po 18 kwietnia w małych przetargach oświadczenia idą po staremu w wersji papierowej?? bo na szkoleniach znów mieszają

A jaki można tu mieć wątpliwości? Przepis jest jednoznaczny:

Art.  15.
1.  Przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej stosuje się w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez:
1) centralnego zamawiającego od dnia 18 kwietnia 2017 r.;
2) innych zamawiających niż centralny zamawiający od dnia 18 października 2018 r.
2.  Przepis art. 10a ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie jednolitego dokumentu zamówienia stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r.

Wyjaśnienie UZP to potwierdza.

Przysłali odpowiedz, nawet szybko - potwierdzającą że tylko JEDZ w wersji elektronicznej

82

Odp: elektronizacja zamówień

Nie mogło być inaczej.

83

Odp: elektronizacja zamówień

Zamieść pełną odp.

84

Odp: elektronizacja zamówień

"Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020), zwana dalej ?ustawą nowelizacyjną"
wprowadziła w Rozdziale 2a Dziale I (art. 10a - art. 10g) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ?ustawa Pzp",
obowiązek komunikowania się zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Obowiązek komunikowania się zamawiającego z wykonawcą
w powyższy sposób w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmuje
m.in. przesyłanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz
oświadczeń, w tym jednolitego dokumentu zamówienia.
Ustawodawca określił jednocześnie termin stosowania obowiązkowej pełnej
komunikacji elektronicznej dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych
od dnia 18 października 2018 r. (art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy nowelizacyjnej). Natomiast na
podstawie art. 15 ust. 2 ustawy nowelizacyjnej, w zw. z art. 10a ustawy Pzp jednolity europejski
dokument zamówienia winien być składany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wszczynanych od dnia
18 kwietnia 2018 r. Oznacza to, iż od dnia 18 kwietnia 2018 r. obowiązek stosowania środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 10a ustawy Pzp dotyczy wyłącznie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (składanego w postaci elektronicznej podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Powyższy wymóg nie dotyczy oświadczeń wstępnych, o których mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp składanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia o wartościach
nieprzekraczających progów z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Oświadczenia wstępne poniżej
progów unijnych, w postępowaniach wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2018 r. składane są
na dotychczasowych zasadach."

85

Odp: elektronizacja zamówień

Czy możecie podesłać jakie zapisy stosujecie po byłym art. 27 w sprawie komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Rzecz jasna pisemnie, fax itp. ok, ale czy wpisujecie też lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? Chodzi mi tu o zastosowanie maila. Czy można zastosować zapis z art.18 przepisów przejściowych, czy można "po staremu" - drogą elektroniczną? To w sumie już od 2016 powinno być rozwiązane. 
Czy zastosowanie zwrotu: "lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej" obliguje do jakichś innych rozwiązań informatycznych?
Jakie macie zapisy w SIWZ?

86

Odp: elektronizacja zamówień

Ja mam taki zapis:
1. Zgodnie z art. 10c ust. 2 w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy ? Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Zgodnie z art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.), Zamawiający dopuszcza składanie ofert w niniejszym postępowaniu pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej.
2. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w sprawach dotyczących niniejszego postępowania w formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną. Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a fakt otrzymania został niezwłocznie potwierdzony przez każdą ze stron na żądanie drugiej.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla oferty wraz z załącznikami składanymi z ofertą, oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.