Temat: Opóźnienie w realizacji robót, kary umowne a referencje

Wykonawca wykonał roboty po terminie umownym i teraz pytanie: czy jeśli Inwestor napisze w referencji że roboty zostały wykonane po terminie to czy one są coś warte i wykonawca może je przedkładać do przetargu?

2

Odp: Opóźnienie w realizacji robót, kary umowne a referencje

Nie za bardzo skoro się spóźnił to nie można zakwalifikować tego jako prac wykonanych należycie.

3

Odp: Opóźnienie w realizacji robót, kary umowne a referencje

Do magda19831:

Na podstawie takiej referencji niestety niemożliwe będzie ustalenie, czy wykonawca podlega wykluczeniu, np. na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 lub 4 Pzp.

Za mało też jest informacji w pytaniu.

Nie wiadomo o wysokości kary umownej, podstawy naliczania, wielkości zwłoki lub opóźnienia, a być może wykonanie robót po terminie wynikało z winy zamawiającego itd.

Ja w takich przypadkach korzystam także z paragrafu 2 ust. 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), zgodnie z którym jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

4

Odp: Opóźnienie w realizacji robót, kary umowne a referencje

magda19831 pamiętaj, że wykluczenie trzeba udowodnić: uzasadnienie faktyczne i prawne.

Przykładowo, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. Według doktryny (na kanwie nieobowiązującego już art. 24 ust. 2a Pzp) ustalenie, czy wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, musi nastąpić poprzez analizę środków dowodowych, a nie na podstawie uprawdopodobnienia. Rażące niedbalstwo to postać winy nieumyślnej, z którą mamy do czynienia w sytuacji, gdy dojdzie do znacznego odchylenia od wzorca należytej staranności, a w konsekwencji stopień naganności postępowania dłużnika będzie szczególnie wysoki, gdyż drastycznie i poważnie odbiega od modelu należnego zachowania się wykonawcy. W kontekście nieobowiązującego art. 24 ust. 2a Pzp elementem koniecznym do ustalenia, czy działaniu wykonawcy można przypisać cechy rażącego niedbalstwa, jest ustalenie standardu staranności, jakim powinien wykazać się wykonawca. W przeważającej mierze wykonawcami są przedsiębiorcy, co oznacza, że należytą staranność określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności (art. 355 § 2 k.c.). Rażące niedbalstwo to niezachowanie elementarnych zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji. O przypisaniu wykonawcy winy w tej postaci decyduje więc zachowanie się przez niego w określonej sytuacji w sposób odbiegający od miernika staranności minimalnej. W praktyce bardzo często występują problemy ze stosowaniem pojęcia rażącego niedbalstwa. Nie każde naganne zachowanie wykonawcy może zostać zakwalifikowane jako rażące niedbalstwo. Rażące niedbalstwo jest elementem winy nieumyślnej, a ta podlega stopniowaniu ? mamy do czynienia z lekkomyślnością, niedbalstwem i rażącym niedbalstwem. W przypadku art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp dopiero wystąpienie rażącego niedbalstwa wiąże się z możliwością wykluczenia wykonawcy z postępowania.

Pozdrawiam. Wadialny

5 (edytowany przez magda19831 2018-01-11 13:22:56)

Odp: Opóźnienie w realizacji robót, kary umowne a referencje

Mam protokół odbioru a w nim takie uwagi Inwestora: przedmiot umowy nie został zakończony w terminie określonym w umowie, ilość dni opóźnienia: 12. W przypadku opóźnienia podać przyczyny: opóźnienie powstałe z winy Wykonawcy robót.  I dalej wyliczenie wartości kar umownych.

6

Odp: Opóźnienie w realizacji robót, kary umowne a referencje

magda19831

Aby odpowiedzieć na Twoje pytanie musiałbym znać całą treść referencji. Myślę zresztą, że każdy, nie tylko ja.

7

Odp: Opóźnienie w realizacji robót, kary umowne a referencje

Referencji jeszcze nie mamy, dopiero o nie wystąpiliśmy, a czy je dostaniemy i z jaką treścią to nie wiem :-)

8

Odp: Opóźnienie w realizacji robót, kary umowne a referencje

Jak się dowiesz to napisz. Może warto będzie podyskutować na Forum. Pozdrawiam. Wadialny

9

Odp: Opóźnienie w realizacji robót, kary umowne a referencje

Na pewno dam znać ;-

10

Odp: Opóźnienie w realizacji robót, kary umowne a referencje

Mam referencje - Inwestor nie napisał w nich iż roboty zostały wykonane po terminie, ale też nie ma wzmianki o tym że zostały należycie wykonane itd. ..... i co teraz? czy takie referencje są nam przydatne ?

11

Odp: Opóźnienie w realizacji robót, kary umowne a referencje

Do magda19831:

Aktualnie jestem w podróży.
Zajrzyj na Forum jutro. Rano będzie wyczerpująca odpowiedź.

Pozdrawiam.
wadialny

12

Odp: Opóźnienie w realizacji robót, kary umowne a referencje

OK, a więc czekam z niecierpliwością ;-)


wadialny napisał/a:

Do magda19831:

Aktualnie jestem w podróży.
Zajrzyj na Forum jutro. Rano będzie wyczerpująca odpowiedź.

Pozdrawiam.
wadialny

13

Odp: Opóźnienie w realizacji robót, kary umowne a referencje

Do magda 19831:

Treść referencji musi potwierdzać, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, a dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Informacji tych nie można domniemywać.

Wyjaśnianie jest jedną z odmian rozumowania. Wyjaśnianie (zwane również tłumaczeniem) jest zadaniem myślowym, które polega na wskazaniu uzasadnienia dla podanej przez wykonawcę treści formularza ofertowego. Wyjaśnianie treści oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, polega zatem na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: dlaczego tak jest jak wystawca referencji postanowił w treści tych referencji. Złożone przez wykonawcę wyjaśnienia muszą wskazywać sposób rozumienia treści oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

Wzywać można wielokrotnie.

Oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp są również tzw. referencje.

Jeżeli z treści referencji nie wynika wprost, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, a dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zamawiający wzywa do złożenia a nie do wyjaśnienia takich referencji.

Należy zauważyć, że referencje są oświadczeniem wiedzy podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane lub dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Oznacza to, że brakujące informacje potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, a dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie nie mogą pochodzić od samego wykonawcy.

Oczywiście w toku wyjaśnienia wykonawca może złożyć wyjaśnienia wystawy referencji, które będą potwierdzać, że roboty zostały wykonane lub dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Skoro wystawca referencji nie napisał w nich iż roboty zostały wykonane po terminie, ale też nie ma wzmianki o tym że zostały należycie wykonane, należy wezwać wykonawcę do złożenia referencji.

Tu nie ma co wyjaśniać.

Czy zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp może drugi raz wezwać wykonawcę do złożenia referencji lub wykazu wykonanych robót budowlanych?

Obowiązek wzywania przez zamawiającego wykonawców do złożenia wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub pełnomocnictw musi być realizowany w sposób wyczerpujący. Przede wszystkim należy zauważyć, że na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp zamawiający ma obowiązek wezwania do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień dotyczących wszystkich wymaganych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości. Jednocześnie z art. 26 ust. 3 Pzp wynika obowiązek wskazania przez zamawiającego zakresu wezwania.

Wadliwe zrealizowanie przez zamawiającego obowiązku, o którym mowa w przepisie art. 26 ust. 3 Pzp nie może zatem nieść negatywnych konsekwencji dla wykonawcy.

W wyroku KIO 732/12 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że wezwanie kierowane do wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp powinno precyzyjnie wskazywać stwierdzone braki i żądany zakres uzupełnienia, tylko wtedy możliwe będzie prawidłowe zastosowanie się do wezwania. Krajowa Izba Odwoławcza uznała również niedopuszczalność wielokrotnego stosowania procedury określonej w art. 26 ust. 3 Pzp, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku wadliwości pierwszego wezwania, powtórzenie tej czynności jest nie tylko możliwe, ale i konieczne.

W wyroku KIO 1418/12 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła natomiast uwagę, że ?w wykładni art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych została przyjęta zasada jednokrotnego uzupełniania dokumentów, należy jednak pamiętać, że odnosi się ona do sytuacji, gdy zamawiający w jednym wezwaniu dokonuje wezwania kompleksowego wskazując na wszystkie błędy i wady dokumentu. Jeżeli jednak jego czynność jest wadliwa lub niepełna, nie można tym faktem obciążać wykonawcy, a czynność tę należy skorygować.?.

Pozdrawiam. wadialny

14

Odp: Opóźnienie w realizacji robót, kary umowne a referencje

Do magda 19831:

Pamiętaj także, że w przypadku wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 lub 4 Pzp trzeba mieć solidne podstawy. A więc treść referencji musi potwierdzać, że w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie lub z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego.

15

Odp: Opóźnienie w realizacji robót, kary umowne a referencje

Do wadialny:
wieeelkie dzięki !

16

Odp: Opóźnienie w realizacji robót, kary umowne a referencje

Nie ma za co. wadialny