Temat: zmiana umowy z 144 ust 1 pkt 1

witam czy z art 144 ust 1 pkt 1 można przewidzieć zmianę umowy o 50 % w górę?

2 (edytowany przez janek159 2017-05-19 12:46:47)

Odp: zmiana umowy z 144 ust 1 pkt 1

mówisz o rozszerzeniu przedmiotowym zamówienia?, jeżeli tak to myślę że 144.1.1 nie do tego tu jest, prędzej pkt 2 ale jest tez zamówienie z wolnej ręki:

6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości;

3

Odp: zmiana umowy z 144 ust 1 pkt 1

tak o rozszerzeniu dostawy na podstawie jednoznacznych postanowień umownych ale ze 144 ust 1 pkt  1

4

Odp: zmiana umowy z 144 ust 1 pkt 1

z komentarza, raczej mowa cały czas o zmianie w zakresie wynagrodzenia:

Zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 PrZamPubl nadanym nowelizacją z 22.6.2016 r. zakazane jest: "dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowień zawartej umowy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian". W obecnym brzmieniu zakazuje zatem jakichkolwiek zmian, o ile nie były przewidziane (lub możliwość ich wprowadzenia nie wynika z przepisów). W wyniku nowelizacji zamawiający musi zawrzeć w dokumentacji zamówienia, jednoznaczne postanowienia umowne, określające: a) zakres zmian, w szczególności, możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy (wskazanie w jakich przypadkach jest to możliwe, czy dotyczą całości wygrodzenia, czy części, itp.), b) charakter zmian, c) warunki wprowadzenia zmian (szczegółowe określenie sytuacji, w których wprowadzenie zmiany jest możliwe). Zwrócić należy uwagę, że zgodnie z art. 144 ust. 1b PrZamPubl zmiany wprowadzone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 PrZamPubl nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej.W tym miejscu autor chciałby dodać, że zamawiający w oparciu o ten punkt mogą przewidzieć zmianę wynagrodzenia ryczałtowego co do jego wysokości w związku z nowym zakresem robót. To oznacza, że największa bolączka zamówień na roboty budowlane może być rozwiązana, o ile zamawiający w SIWZ przewidzą taką sytuację. Zgodnie z interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych: "Jak należy formułować klauzule umowne na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 PrZamPubl?", w: "Pytania i odpowiedzi dotyczące przepisów nowelizacji PrZamPubl. Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego" zawartej na stronie https://www.uzp.gov.pl: "Stosownie do treści art. 144 ust. 1 pkt 1 PrZamPubl zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Powyższy przepis umożliwia zamawiającemu dokonanie modyfikacji, o ile tylko w sposób jasny wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia okoliczności, od których spełnienia uzależnia możliwość zmiany umowy i zakres zmiany. Podkreślić należy, iż zbyt ogólne sformułowanie zakresu i warunków zmian w postanowieniach umownych wyklucza możliwość skorzystania przez strony umowy z normy zawartej w treści art. 144 ust. 1 pkt 1 PrZamPubl. Prawo do dokonania modyfikacji w świetle powyższego przepisu przysługuje jedynie w przypadku precyzyjnego opisu okoliczności uzasadniających zmianę umowy oraz dokładnego określenia modyfikacji, które nastąpią w przypadku wystąpienia wskazanych okoliczności. Tytułem przykładu należy wskazać, iż klauzula umowna dopuszczająca zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie wynagrodzenia czy terminu realizacji zamówienia z uwagi na duże opady atmosferyczne, nie spełnia wymagań określonych w przepisie art. 144 ust. 1 pkt 1 PrZamPubl. Chcąc skorzystać z możliwości zmiany umowy w oparciu o wskazaną podstawę prawną, zamawiający powinien we wzorze umowy sprecyzować dokładnie, o jakie opady atmosferyczne chodzi, tj. deszczu, śniegu, gradu, w jakich wielkościach (np. milimetry, centymetry słupa wody), przez jaki okres powinny występować (np. ilość dni) czy też poprzez dokładne określenie ich skutków. Umowa powinna precyzyjnie określać konsekwencje wskazanych wydarzeń, np. zmianę terminu realizacji (w dniach, tygodniach, miesiącach), modyfikację dotychczasowego harmonogramu prac (np. przestawienie kolejności poszczególnych robót), zmianę wynagrodzenia (wysokości czy sposobu dokonywania płatności). Dodatkowym ograniczeniem, jakie ustawodawca nałożył na zamawiającego w odniesieniu do zakresu zmian, jest wskazany w art. 144 ust. 1b PrZamPubl warunek, by zmiany postanowień umownych nie prowadziły do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej, tj. zastąpienia zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług innym przedmiotem zamówienia lub całkowitej zmiany rodzaju zamówienia (art. 144 ust. 1b PrZamPubl)".

5

Odp: zmiana umowy z 144 ust 1 pkt 1

gdyby w pkt. 1 były możliwe zmiany zakresu przedmiotowego nie byłoby sensu tworzyć pkt. 2 i zam. z wolnej ręki