Temat: materiały równoważne i certyfikaty

Zamawiający w przypadku oferowania przez wykonawcę materiałów równoważnych wymaga przedstawienia raportów z testów i innych certyfikatów? czy wykonawca w przypadku jeżeli oferuje materiały równoważne powinien złożyć wskazane wraz z ofertą czy dostarczyć na wezwanie z 26 ust 1 pzp?

2

Odp: materiały równoważne i certyfikaty

cos takiego 
Wymaganie przez zamawiającego by wraz z ofertą były złożone dokumenty potwierdzające zgodność oferty z treścią SIWZ jest prawidłowe, choć równocześnie może wydawać się niezgodne z treścią art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p. Zarówno w klasycznej procedurze oceny ofert jak i w procedurze odwróconej, zamawiający musi dokonać badania oferty pod kątem zgodności z treścią SIWZ, zanim przystąpi do właściwego badania właściwości wykonawcy. Ocena ofert przez pryzmat art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. nie może być dokonana bez analizy dokumentów potwierdzających właściwości oferowanych produktów.


Co więcej, charakter dokumentów świadczących o spełnieniu wymagań równoważności może uzasadniać  uznanie ich za dokumenty odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przyszłego zobowiązania wykonawcy, dookreślające i uszczegóławiające jego zakres czy sposób wykonania, będące w znaczeniu zarówno materialnym, jak i formalnym, częścią oferty rozumianej jako oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do określonego wykonania zamówienia a nie jako dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. Z uwagi na ww. ryzyko tym bardziej zasadnym i koniecznym będzie wezwanie wykonawców do przedłożenia dokumentów wraz z ofertą. Ww. wniosku płyną z orzeczenia KIO z dnia 7 kwietnia 2016 r. KIO 426/16:

1. Dokumenty odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przyszłego zobowiązania wykonawcy, dookreślające i uszczegóławiające jego zakres czy sposób wykonania, co do zasady są w znaczeniu zarówno materialnym, jak i formalnym, częścią oferty rozumianej jako oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do określonego wykonania zamówienia.

2. Takie dokumenty nie mogą zostać zakwalifikowane jako dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. Decydującym kryterium rozróżniającym i przesądzającym o odmiennej kwalifikacji tego typu dokumentów jest w tym przypadku cel ich składania oraz zakres informacji wynikający z ich treści.

3

Odp: materiały równoważne i certyfikaty

Do oferty.

4

Odp: materiały równoważne i certyfikaty

można taki dokument uzupełnić ?