1 (edytowany przez Darek W. 2012-04-18 09:20:54)

Temat: Opinia UZP_art 26 ust. 2 b

Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię prawną pt. Forma zobowiązania podmiotu trzeciego (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) wynika z niej, iż zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma, w tym kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem. A zatem zastrzeżona w rozporządzeniu o dokumentach możliwość przedłożenia stosownych dokumentów w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, nie znajduje zastosowania w odniesieniu do wymienionego wyłącznie w ustawie Pzp dokumentu w postaci zobowiązania podmiotu trzeciego.

Rozumiem z tego, że jeśli wykonawca do oferty nie dołączy w formie oryginału zobowiązania lub dołączy zobowiązanie w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem -  to nie mogę wezwać do uzupełnienia w myśl art. 26 ust. 3 bo rozporządzenie nie obejmuje tego dokumentu  - czyli oferta od razu do odrzucenia.

A co Wy na to ?

2

Odp: Opinia UZP_art 26 ust. 2 b

Zobowiązanie podmiotu trzeciego podlega uzupełnieniu (obligatoryjnie), jeżeli chodzi czy może być kopia, sa różne wyroki i wyroczki smile

3

Odp: Opinia UZP_art 26 ust. 2 b

Marcel napisał/a:

Zobowiązanie podmiotu trzeciego podlega uzupełnieniu (obligatoryjnie), jeżeli chodzi czy może być kopia, sa różne wyroki i wyroczki smile

No w myśl tej opinii UZP - nie można uzupełniać bo nie obowiązuje rozporządzenie.

4

Odp: Opinia UZP_art 26 ust. 2 b

Eee, można.

5

Odp: Opinia UZP_art 26 ust. 2 b

Racje ma Marcel
KIO w wyrpku z dnia 9 czerwca 2010 r., sygn. akt. KIO 1026/10 postanowiła:
"Skoro zatem wskazany dokument zawierający oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu przez ten podmiot na rzecz wykonawcy składającego ofertę potencjału osobowego obarczony jest błędem z uwagi na wskazanie w nim innego podmiotu niż wykonawca, powinna w tym zakresie znaleźć zastosowanie procedura wynikająca z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający powinien w tym zakresie wezwać Przystępującego do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu, a wykonawca ten w wyniku tego uzupełniania powinien przedłożyć dokument, który potwierdzałby spełnienie warunku (dysponowanie potencjałem osobowym przez wykonawcę ? w tym przypadku poprzez udokumentowanie możliwości korzystania z potencjału podmiotu trzeciego) nie później niż na dzień składania ofert. Przywołany przepis pozwala na uzupełnienie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp stanowi z kolei o dokumentach lub oświadczeniach potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu. Takim dokumentem niewątpliwie jest pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału kadrowego wykonawcy składającego ofertę w postępowaniu celem potwierdzenia spełniania przez tego wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego.
Izba nie przychyliła się do argumentacji Odwołującego przedstawionej w toku rozprawy odnośnie braku możliwości żądania uzupełnienia takiego dokumentu w postępowaniu i do zmodyfikowanego w tym zakresie przez Odwołującego żądania o wyłączne wykluczenie Przystępującego z postępowania. Nie sposób zgodzić się z twierdzeniem Odwołującego, że brak wskazania w treści rozporządzania Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może zamawiający może żądać od wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) dokumentu jakim jest pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępniania potencjału osobowego wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu uniemożliwia skierowanie wezwania o uzupełnianie dokumentu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Faktycznie katalog dokumentów podmiotowych (na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępianiu) określony przepisami tego rozporządzenia jest zamknięty. Nie można jednak pominą w tym zakresie przepisu szczególnego ustawy Pzp, który samodzielnie stanowi podstawę do określenia możliwości złożenia przez wykonawcę takiego właśnie dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Brak przywołania w przepisach rangi rozporządzenia tego właśnie dokumentu, który został samodzielnie wskazany w przepisach ustawy Pzp nie może prowadzić do odmówienia właściwości dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków podmiotowych w postępowaniu temu dokumentowi wskazanemu w przepisach samej ustawy Pzp. Powyższe de facto oznacza, że Zamawiający nie musi żądać w postanowieniach SIWZ, czy ogłoszenia o zamówieniu przedłożenia takiego dokumentu od wykonawców, a wykonawcy mogą taki dokument przedkładać na mocy samego przepisu ustawy Pzp".

6

Odp: Opinia UZP_art 26 ust. 2 b

No ja jestem też zdania, że można - ale UZP swoje - nonsensem jest również żądanie tego zaświadczenia tylko w formie oryginału - kompletny nonsens.

7

Odp: Opinia UZP_art 26 ust. 2 b

UZP, już nie wiem co mam myśleć, Oni cały czas swoje racje przedstawiają i mącą w głowach !!!

8

Odp: Opinia UZP_art 26 ust. 2 b

Wyrok KIO z dnia 13 lipca 2010 r., sygn. akt KIO 1288/10:
"Niezależnie od powyższego Izba wskazuje, że konsekwencją nie wykazania przez wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu jest konieczność uprzedniego wezwania go do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Dopiero po wykonaniu tej czynności Zamawiający jest zobowiązany wykluczyć z udziału w postępowaniu wykonawcę, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu".

9

Odp: Opinia UZP_art 26 ust. 2 b

Tak samo:
M.Moras, A. Kurowska "Uzupełnianie zobowiązania" w artykule zamieszczonym w  miesięczniku "Przetargi Publiczne" Nr 5/2011 str. 22 - 24

10

Odp: Opinia UZP_art 26 ust. 2 b

Nie -  no popatrzcie - wg KIO można wezwać do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego - Dokumentem w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 1 p.z.p. jest pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału kadrowego wykonawcy składającego ofertę w postępowaniu celem potwierdzenia spełniania przez tego wykonawcę warunku udziału w postępowaniu  - to rozporządzenie obowiązuje w całości - ale wg UZP z tego rozporządzenia w sprawie dokumentów nie odnosi się do zobowiązania podmiotu trzeciego w myśl  § 6 ust. 1. - KOMPLETNY NONSENS !!! smile

11

Odp: Opinia UZP_art 26 ust. 2 b

Czyli jak do oferty wykonawca dołączy kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zobowiązania - to wg. UZP nie potwierdza spełnianie warunków - i co ? - żądamy uzupełnienia tego zobowiązania w formie oryginału - przecież można żądać przedstawienia oryginału WYŁĄCZNIE WTEDY gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości ...  par. 6 ust. 3 rozporządzenia.  A jak jest czytelna i nie budzi wątpliwości moje ???. - IDIOTYZM jakiś ta opinia UZP .....

12

Odp: Opinia UZP_art 26 ust. 2 b

Heh, o kopii tez są wyroki smile, że można smile

13

Odp: Opinia UZP_art 26 ust. 2 b

Ja przywołałem dwa wyroki KIO i artykuł z "Przetargów Publicznych", reprezentujące stanowisko, że zobowiązanie podmiotu trzeciego podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Czy są wyroki KIO, które prezentowane jest stanowisko przeciwne ?. Może ktoś zna takie wyroki.

14

Odp: Opinia UZP_art 26 ust. 2 b

"Dokumenty składane przez wykonawcę (w tym pisemne zobowiązanie) w celu udowodnienia, że inny podmiot oddał mu do dyspozycji określone zasoby na czas realizacji zamówienia, należy traktować jako dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Z kolei zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zobowiązany jesteś wezwać wykonawcę, który w określonym terminie nie złożył wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, albo gdy złożone przez niego przedmiotowe dokumenty lub oświadczenia zawierają błędy, do ich złożenia w wyznaczonym przez Ciebie terminie.
Zatem jeżeli wykonawca zobligowany był, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp do przedstawienia stosownego dokumentu i nie spełnił tego obowiązku, wówczas Ty, działając w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, musisz wezwać go do jego złożenia. "

15

Odp: Opinia UZP_art 26 ust. 2 b

Marcel napisał/a:

"Dokumenty składane przez wykonawcę (w tym pisemne zobowiązanie) w celu udowodnienia, że inny podmiot oddał mu do dyspozycji określone zasoby na czas realizacji zamówienia, należy traktować jako dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Z kolei zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zobowiązany jesteś wezwać wykonawcę, który w określonym terminie nie złożył wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, albo gdy złożone przez niego przedmiotowe dokumenty lub oświadczenia zawierają błędy, do ich złożenia w wyznaczonym przez Ciebie terminie.
Zatem jeżeli wykonawca zobligowany był, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp do przedstawienia stosownego dokumentu i nie spełnił tego obowiązku, wówczas Ty, działając w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, musisz wezwać go do jego złożenia. "

Czyli - jak dołączy kopię zaświadczenia, która NIE BUDZI MOJEJ WĄTPLIWOŚCI I JEST CZYTELNA to muszę wezwać do uzupełnienia o oryginał w myśl 26.3 -, który też przecież NIE BUDZI MOJEJ WĄTPLIWOŚCI I JEST CZYTELNY - .....

16

Odp: Opinia UZP_art 26 ust. 2 b

Darek, ogólnie podlega uzupełnieniu, koniec i kropka.

17

Odp: Opinia UZP_art 26 ust. 2 b

Wiem, że ogólnie podlega ale nie jest to koniec i kropka dla mnie. Tu i dla was to jest koniec i kropka.

18

Odp: Opinia UZP_art 26 ust. 2 b

Oferta do uzupełnienia, a wymagany dokument musi zostać przedstawiony w oryginale.

19

Odp: Opinia UZP_art 26 ust. 2 b

Witam.
Sprawa tego typu że Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oświadczenia 26 2b, ponieważ z załączonego w ofercie oświadczenia 26 2b nie wynikała forma w jakiej będzie oddana wiedza i doświadczenie (brak informacji o np. podwykonawstwie, doradztwie, pełnieniu nadzoru itp.). Wykonawca uzupełnił dokument ale było to z datą już po terminie składania ofert a warunek musi być wykazany nadzień składania. co w takiej sytuacji??

20

Odp: Opinia UZP_art 26 ust. 2 b

jeżeli z treści prawidłowego dokumentu nie wynika, że dysponował na dzień otwarcia ofert to nie wykazał spełniania warunku

21

Odp: Opinia UZP_art 26 ust. 2 b

przedstawiam treść oświadczenia Wykonawcy z oferty:

"Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Zgodnie z art.. 26 ust. 2b Ustawy PZP...
Ja, niżej podpisany, reprezentujący podmiot, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu oświadczam że:
w przypadku wyboru firmy XXX przystępującego do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. XYZ zobowiązuję się w imieniu podmiotu który reprezentuję do oddania ww. Wykonawcy w dyspozycję niezbędnych zasobów tj. referencje na 3 roboty budowlane polegające na ułożeniu betonowej kostki brukowej"