1

Temat: oświadczenie z art. 22 ust. 1

jeżeli w postępowaniu poniżej progów unijnych nie opisuję sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (po prostu nie stawiam żadnych warunków) to jak to się ma do oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu?
art. 44 wymaga złożenia oświadczenia ale jeżeli nie opisuję żadnego warunku to co tak faktycznie potwierdza wykonawca składając to oświadczenie?

jak powinien wyglądać wzór takiego oświadczenia załączonego do SIWZ?

np. tak:
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: ? abc?, w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie/nas firmy, oświadczam/y, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) możemy ubiegać się o udzielenie zamówienia, ponieważ spełniamy warunki dotyczące:
1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)    posiadania wiedzy i doświadczenia,
3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2

Odp: oświadczenie z art. 22 ust. 1

wg mnie - tak

3

Odp: oświadczenie z art. 22 ust. 1

szad napisał/a:

ponieważ spełniamy warunki dotyczące:
1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)    posiadania wiedzy i doświadczenia,
3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.... a ja zapytam  jakie to sa warunki???? wink

4

Odp: oświadczenie z art. 22 ust. 1

temat poruszany był niedawno na forum

5

Odp: oświadczenie z art. 22 ust. 1

MIRAS napisał/a:
szad napisał/a:

ponieważ spełniamy warunki dotyczące:
1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)    posiadania wiedzy i doświadczenia,
3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.... a ja zapytam  jakie to sa warunki???? wink

to jaki masz pomysł na wzór takiego oświadczenia? wzory takiej postaci są zamieszczane we wielu publikacjach.

ja bym zostawił po staremu:

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: ?abc??, w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie/nas firmy, oświadczam/y, że spełniam/y warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), tj.:
1)    posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)    posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3)    dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)    znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6

Odp: oświadczenie z art. 22 ust. 1

AnnaMaria napisał/a:

temat poruszany był niedawno na forum

podaj linka do tego wątku smile

7

Odp: oświadczenie z art. 22 ust. 1

http://noweprzetargi.pl/forum/viewtopic.php?id=5071

8

Odp: oświadczenie z art. 22 ust. 1

Powiem tak. Ten art. 22. 1 po nowelizacji to jest jedna wielka kicha. Wg mnie powinien on mieć następującą postać:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)    posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3)    dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wtedy treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału byłaby zawsze standardowa (bo chyba taka była intencja ustawodawcy w nowelizacji), a w ogłoszeniu i w SIWZ zamawiający dokonywałby opisu sposobu oceny spełniania tych warunków (czyli tzw. konkretyzacji warunków).

Bo na dzień dzisiejszy jedni twierdzą, że w art. 22 ust. 1 są warunki udziału w postępowaniu (cyt. ?Warunki udziału w postępowaniu określone zostały przez ustawodawcę w sposób ogólny, mający zastosowanie do wszystkich zamówień publicznych?, to ja się pytam: gdzie są te warunki i jak one brzmią? Bo wg mnie art. 22.1 nie zawiera żadnych warunków), inni że nie, bo faktycznie jest napisane ?? spełniają warunki, dotyczące: ??, czyli rozumując logicznie, warunki opisane są gdzieś indziej.

Czy w naszym pięknym kraju jak zostaje uchwalona jakaś ustawa, to żeby ją zrozumieć to trzeba przeczytać kilka komentarzy, opinii itp. a najgorsze, że często opinie UZP podważa KIO i na odwrót.

Kto pisze te nowelizację? Czy oni kiedykolwiek przeprowadzili jakieś postępowanie? Znają temat z praktyki czy są czystymi teoretykami?

Pozdrawiam

szad

9

Odp: oświadczenie z art. 22 ust. 1

Niestety kolejne nowelizacje ustawy Pzp, zamiast rozwiewać powstałe wątpliwości, mnożą kolejne. Wczoraj UZP zamieścił na własnej stronie kolejną opinię dotyczącą nowelizacji a dotyczącą usług szkoleniowych w ramach usług rynku pracy prowadzonych przez Powiatowe Urzędy Pracy, konkretnie  wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne na świadczenie usług szkoleniowych w ramach usług rynku pracy, którzy podlegają w myśl art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) obowiązkowi wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych. Krótko mówiąc zdumiewa mnie ta opinia i to zdumiewa mnie w znaczeniu negatywnym. 
Oto treść tej opinii.
"Dopuszczalność żądania od wykonawców aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach usług rynku pracy prowadzonych przez Powiatowe Urzędy Pracy
Stosownie do postanowienia art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.) ? zwanej dalej ?ustawą - Prawo zamówień publicznych? ? w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.
Jednocześnie stosownie do postanowienia art. 25 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Prezes Rady Ministrów został upoważniony do określenia rodzajów oraz formy dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. W wykonaniu powyższego upoważnienia wydane zostało rozporządzenie Prezesa  Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) ? zwane dalej ?rozporządzeniem?.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż zamawiający może żądać od wykonawcy wyłącznie dokumentów określonych w przepisach rozporządzenia, jeżeli są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. A contrario zamawiający nie może żądać od wykonawcy dokumentów, które nie zostały wymienione w przepisach tego rozporządzenia.
W myśl postanowienia § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych zamawiający może żądać koncesji, zezwolenia lub licencji. W przepisie tym nie wymienia się zaświadczeń o wpisie wykonawcy do właściwego rejestru. Oznacza to, iż w przypadku, gdy wykonawca ubiegający się o udzielenie określonego zamówienia podlega obowiązkowi wpisu do odpowiedniego rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa, zamawiający nie może żądać od wykonawcy przedstawienia zaświadczenia o wpisie do takiego rejestru. Powyższe stwierdzenie dotyczy także wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne na świadczenie usług szkoleniowych w ramach usług rynku pracy, którzy podlegają w myśl art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) obowiązkowi wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych.
Przyjęcie powyższego stanowiska nie oznacza oczywiście, iż kwestia wpisu wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach usług rynku pracy do rejestru instytucji szkoleniowych, nie może być badana przez zamawiającego w toku postępowania. Z wyraźnego brzmienia przepisu art. 20 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wynika bowiem, że instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zamówienie ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Powyższe stanowi warunek udziału w postępowaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania tego warunku będzie jednak dokonywana przez zamawiającego nie na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru wystawionego przez właściwy organ rejestrowy, lecz na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zob. art. 44, art. 50 ust. 1, art. 56 ust. 2, art. 60c ust. 2, art. 68 ust. 2 i art. 73 ustawy - Prawo zamówień publicznych). Przy czym brak jest przeszkód formalnoprawnych do określenia przez zamawiającego wymogu złożenia przez  wykonawcę wyraźnego oświadczenia o wpisie do takiego rejestru (arg. z art. 25 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych).
Na marginesie powyższego należy wskazać, iż zamawiający w przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności oświadczenia wykonawcy z rzeczywistym stanem rzeczy, ma możliwość weryfikacji prawdziwości takiego oświadczenia w trybie określonym w art. 26 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie należy wskazać, iż stosownie do postanowienia art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
Rekapitulując powyższe należy stwierdzić, iż Powiatowe Urzędy Pracy w celu weryfikacji spełniania przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach usług rynku pracy warunku udziału w postępowaniu, polegającego na wpisie wykonawcy do właściwego rejestru instytucji szkoleniowych, o którym mowa w przepisach art. 20 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nie mogą żądać od wykonawców zaświadczeń o wpisie do właściwego rejestru. Ocena spełniania tego warunku dokonywana jest przez zamawiających w oparciu o oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu".
Ciekaw jestem, co sądzą inni uczestnicy niniejszego forum.

10

Odp: oświadczenie z art. 22 ust. 1

Ja reprezentuję m.in. PUP i zgadzam sie z powyższą opinią. W związku z obecnym brzmieniem rozporządzenia "w sprawie dokumentów" nie ma możliwości żądania na etapie składania ofert zaświadczenia o "wpisie". Zaświadczenia  "o wpisie", o którym mowa powyżej żądam dopiero od wykonawcy, z którym zawieram umowę. W SIWZ robię zapis, że do podpisania umowy wykonawca dostarczy "wpis" (niedostarczenie=uchylenie od zawarcia umowy), we wzorze umowy daję zapis, że wykonawca oświadcza, iż takowy "wpis" posiada, a jego kserokopia stanowi załącznik do umowy.
Na dobrą sprawę PUP-owi powinno wystarczyć samo oświadczenia, ze wykonawca posiada "wpis", ponieważ można to łatwo sprawdzić, bodajże na stronie WUP (terytorialnie odpowiedniego do siedziby wykonawcy).
Wiele PUP-ów żądało "wpisu", jako dokumentu na potwierdzenie spełnienia warunku udziłau w postępowaniu, oczywiście wbrew przepisom, stąd pewnie powyższa opinia UZP.

11

Odp: oświadczenie z art. 22 ust. 1

Ale czy tak powinno być. Zamawiający przeprowadza postępowanie, a wykonwca czytając warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty na potwierdzenie ich spełniania ,nie znajduje "wpisu". Składa ofertę i okazuje się, że nie spełnia warunków.  Okazuje się bowiem, że zapis dotyczący "wpisu" znajduje się w innej części SIWZ i w projekcie umowy. Ze strony zamawiającego jest wszystko w porządku. Ale wiemy, jak wybiórczo niektórzy wykonawcy czytają zapisy SIWZ. Dla mnie jest to brak konsekwencji ustawodawcy, który jeżeli wydaje rozporządzenie w sprawie dokumentów, to powinien  uregulować  tę sprawę w sposób nie budzący żadnych wątpliwości  zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Tym bardziej, że stanowisko zarówno doktryny, jak i orzecznictwa jest jednolite, na potwierdzenie spełniania warunków udziału, wolno żądać wyłącznie dokumentów wymienionych w rozporządzeniu w sprawie dokumentów.

Odp: oświadczenie z art. 22 ust. 1

joanna99 napisał/a:

Ja reprezentuję m.in. PUP i zgadzam sie z powyższą opinią. W związku z obecnym brzmieniem rozporządzenia "w sprawie dokumentów" nie ma możliwości żądania na etapie składania ofert zaświadczenia o "wpisie". Zaświadczenia  "o wpisie", o którym mowa powyżej żądam dopiero od wykonawcy, z którym zawieram umowę. W SIWZ robię zapis, że do podpisania umowy wykonawca dostarczy "wpis" (niedostarczenie=uchylenie od zawarcia umowy), we wzorze umowy daję zapis, że wykonawca oświadcza, iż takowy "wpis" posiada, a jego kserokopia stanowi załącznik do umowy.

Czy taki wpis w umowie jest dozwolony?

13

Odp: oświadczenie z art. 22 ust. 1

przyznam się, że ja również przed podpisaniem umowy wołam o "wpis". Chociażby po to aby dobrze zapisać "stronę" w umowie. W ten sam zposób proszę o kwalifikacje osób. Jako warunek przyjmuję oświadczenie ale w SIWZ mam zapis, że po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy proszę o wgląd w kwalifikacje. Nie wiem czy jest to zgodne z ustawą Pzp ale staram się jakość zabezpieczyć przed ewentualnymi błędami w oświadczeniach

14

Odp: oświadczenie z art. 22 ust. 1

Ja mam spore wątpliwości co do zapisów w SIWZ stosowanych  przez:  joanna99

15

Odp: oświadczenie z art. 22 ust. 1

karolk napisał/a:

Ale czy tak powinno być. Zamawiający przeprowadza postępowanie, a wykonwca czytając warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty na potwierdzenie ich spełniania ,nie znajduje "wpisu".

Bo nie może znaleźć według obecnego stanu prawnego.

karolk napisał/a:

Składa ofertę i okazuje się, że nie spełnia warunków.  Okazuje się bowiem, że zapis dotyczący "wpisu" znajduje się w innej części SIWZ i w projekcie umowy. Ze strony zamawiającego jest wszystko w porządku. Ale wiemy, jak wybiórczo niektórzy wykonawcy czytają zapisy SIWZ.

Informację o konieczności posiadania wpisu, celem zawarcia umowy powtarzam kilkakrotnie w całej SIWZ (poza wzorem umowy). I nie zdarzyło mi sie, żeby do podpisania umowy jakiś wykonawca nie posiadał wpisu, stwierdzam nawet fakt, że 99% wykonawców dołącza wpis do oferty składanej w przteragu, mimo braku takiego obowiazku.

16 (edytowany przez joanna99 2010-04-26 05:37:45)

Odp: oświadczenie z art. 22 ust. 1

karolk napisał/a:

Ja mam spore wątpliwości co do zapisów w SIWZ stosowanych  przez:  joanna99

Cały czas się uczę i byłabym wdzięczna za konkretne spostrzeżenia. Moją SIWZ konsultowałam już z wieloma ekspertami, akutat co do tego rozwiązania nikt mi nic nie zarzucił, również kontrolujący moje postępowania.

17

Odp: oświadczenie z art. 22 ust. 1

joanna99 napisał/a:

Moją SIWZ konsultowałam już z wieloma ekspertami.

Czy ci eksperci na pewno przyjrzeli się dyskutowanym tu zapisom i potwierdzili ich prawidłowość?
Ja mam drobne wątpliwości, nie mogę uwierzyć, że tak łatwo odstąpić od zawarcia umowy.
Sprawa ma szerszy wymiar, podobnie jest z innymi obowiązkowym uprawnieniami, co było właśnie niedawno dyskutowane.

18

Odp: oświadczenie z art. 22 ust. 1

widzę, że wszystkich zainteresował ten wpis.
a nikt nie ma żadnych uwag odnośnie mojego wątku?

pozdrawiam

szad

19

Odp: oświadczenie z art. 22 ust. 1

hubal napisał/a:
joanna99 napisał/a:

Moją SIWZ konsultowałam już z wieloma ekspertami.

Czy ci eksperci na pewno przyjrzeli się dyskutowanym tu zapisom i potwierdzili ich prawidłowość?
Ja mam drobne wątpliwości, nie mogę uwierzyć, że tak łatwo odstąpić od zawarcia umowy.
Sprawa ma szerszy wymiar, podobnie jest z innymi obowiązkowym uprawnieniami, co było właśnie niedawno dyskutowane.

Tak, przyjrzeli się. Problem polega na tym, że  z jednej strony jest system prawa zamówień publicznych, który nie daje możliwosci żądania wpisu do oferty, a zdrugiej Ustawa o promocji zatrudnienia..., która pozwala zawierać umowy o szkolenia bezrobotnych tylko z wykonawcami, którzy posiadają ów wpis. Jeśli ktoś ma inny pomysł, jak wyegzekwować taki wpis od wykonawcy przed zawarciem umowy, to będę wdzięczna za sugestie.
P.S uzyskanie wpisu przez wykonawcę nie jest niczym trudnym, można to zrobić online na stronie WUP, stąd dla wykonawców nie jest to jakiś problem.

20

Odp: oświadczenie z art. 22 ust. 1

joanna99 - moim zdaniem Twoje rozwiązanie jest ok. Zapis typu "że do podpisania umowy wykonawca dostarczy "wpis" (niedostarczenie=uchylenie od zawarcia umowy" mozna podciągnąc pod 36.1.14 PZP.

21

Odp: oświadczenie z art. 22 ust. 1

MIRAS napisał/a:

joanna99 - moim zdaniem Twoje rozwiązanie jest ok. Zapis typu "że do podpisania umowy wykonawca dostarczy "wpis" (niedostarczenie=uchylenie od zawarcia umowy" mozna podciągnąc pod 36.1.14 PZP.

Dokładnie tak mam w SIWZ, wpisu żądam m.in. w dziale: Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione powyborze oferty w celu zawarcia umowy (zgodnie z art. 36.1.14).

22 (edytowany przez kamil.grzeszczyk 2010-04-26 06:58:26)

Odp: oświadczenie z art. 22 ust. 1

joanna99 napisał/a:
karolk napisał/a:

Ja mam spore wątpliwości co do zapisów w SIWZ stosowanych  przez:  joanna99

Cały czas się uczę i byłabym wdzięczna za konkretne spostrzeżenia. Moją SIWZ konsultowałam już z wieloma ekspertami, akutat co do tego rozwiązania nikt mi nic nie zarzucił, również kontrolujący moje postępowania.

http://www.noweprzetargi.pl/forum/viewtopic.php?id=5136

Tu masz podobny wątek w którym akurat ja miałem problem w robotach budowlanych. Również nie można aktualnie żądać np kserokopii uprawnień bud. jak również, dokumenty o przynależności do Izby zawodowej - a taki wymóg z kolei nakłada bezpośrednio ustawa prawo budowlane (jest to warunek konieczny do pełnienia samodzielnych funkcji...).

Ustawa poszła w takim kierunku a nie innym, pewne procedury zdecydowanie upraszczając z jednoczesnym przerzuceniem odpowiedzialności na Wykonawców, którzy piszą teraz oświadczenia na kolanie a nie wykazują się dokumentami. I nie ma tu żadnego znaczenie, że Ci wszyscy wykonawcy (no może 99,9%) ma takie czy inne wymagane uprawnienia, a czasem składają je wraz z ofertą - mimo że zamawiający ich o to nie prosił.

Więc co do zapisów, to nie byłbym taki rygorystyczny z tymi żądaniami - choć pomysł wpisuje się w to jak ja bym to widział, i ewentualnie dogadał się nieformalnie z wykonawcą...

MIRAS napisał/a:

joanna99 - moim zdaniem Twoje rozwiązanie jest ok. Zapis typu "że do podpisania umowy wykonawca dostarczy "wpis" (niedostarczenie=uchylenie od zawarcia umowy" mozna podciągnąc pod 36.1.14 PZP.

Też tak chciałem zrobić z tymi uprawnieniami, ale chyba kolega karolk wybił mi to z głowy big_smile

23

Odp: oświadczenie z art. 22 ust. 1

joanna99 napisał/a:

powinno wystarczyć samo oświadczenia, ze wykonawca posiada "wpis", ponieważ można to łatwo sprawdzić, bodajże na stronie WUP

Skoro  łatwo sprawdzić na stronie internetowej, to przesadą jest zarówno  kserokopia jako załącznik do umowy (nic nie wnosi do umowy) jak i uzależnienie zawarcia umowy od posiadania kopii wpisu. Nonsens absolutny. Zamawiający sam może sporządzić dokument jaki mu odpowiada (np. wydruk ze strony internetowej) - podobnie jest przy ogłaszaniu postępowania w BZP.

Nadal mam poważne wątpliwości, czy przy zamówieniu publicznym zamawiający ma prawo odstąpić od zawarcia umowy z braku kopii jakiegoś dokumentu (który zresztą raczej nie budzi wątpliwości). Głosowanie mnie nie przekonuje.

W zapale zapomnieliśmy o pytaniu szada - myślę że rychło wrócimy.

24

Odp: oświadczenie z art. 22 ust. 1

hubal napisał/a:

1. Skoro  łatwo sprawdzić na stronie internetowej, to przesadą jest zarówno  kserokopia jako załącznik do umowy (nic nie wnosi do umowy) jak i uzależnienie zawarcia umowy od posiadania kopii wpisu.

2. Nadal mam poważne wątpliwości, czy przy zamówieniu publicznym zamawiający ma prawo odstąpić od zawarcia umowy z braku kopii jakiegoś dokumentu (który zresztą raczej nie budzi wątpliwości).

3. W zapale zapomnieliśmy o pytaniu szada - myślę że rychło wrócimy.

1. W tym konkretnym przypadku - moze i przesada, ale dopuszczalna.
2. Nie mowimy tutaj o "prawie zamawiajacego do odstapienia od zawarcia umowy" ale " o uchylaniu sie wykonawcy od zawarcia umowy"...
3. Wrócimy.

25

Odp: oświadczenie z art. 22 ust. 1

szad napisał/a:

jeżeli w postępowaniu poniżej progów unijnych nie opisuję sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (po prostu nie stawiam żadnych warunków) to jak to się ma do oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu?
art. 44 wymaga złożenia oświadczenia ale jeżeli nie opisuję żadnego warunku to co tak faktycznie potwierdza wykonawca składając to oświadczenie?

jak powinien wyglądać wzór takiego oświadczenia załączonego do SIWZ?

szad napisał:  "(po prostu nie stawiam żadnych warunków)"

... a powinieneś, chociażby ten jeden:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, co do których jest brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy.

...a wtedy oświadczenie powinno wyglądać mniej/ więcej tak:

O Ś W I A D C Z E N I E
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na ..... (ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: ...............?2010 z dnia ... . ... .2010 r.), jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy, niniejszym ? zgodnie
z wymogami art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 oraz 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ? oświadczam,
że spełniam warunki o których mowa w § ... pkt ... Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dokumentacji przetargowej dotyczącej postępowania jak wyżej).