1

Temat: Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

Witam.
Jak co roku na początku roku w okresie styczeń -marzec ceny na wykonanie robót budowlanych so na niższym poziomie niż w np. w lipcu. Ceny ofert znacznie odbiegają od kosztorysu inwestorskiego.
1. Czy zamawiający w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia może dokonać rozeznania rynku w celu potwierdzenia że ceny otrzymane na przetargu będą niższe i aby wyeliminować ryzyko RNC.
2. Jeżeli tak to czy przy wysłaniu prośby o wycenę mam dołączyć cąłą dokumentacje i przedmiar czy wystarczy ogólne przedstawienie zakresu robót, terminu, warunków gwarancji bez przesyłania dokumentacji projektowej?

2

Odp: Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

Ale wycena rb ustalenie wartości szacunkowej robione jest na podstawie kosztorysu i żadne rozeznanie nie jest potrzebne. Takie działanie, być może pomocne bo pokazuje realne wartości rynku, jest niepotrzebne. Większy nacisk kładłbym na przygotowanie realnego kosztorysu inwestorskiego.

3

Odp: Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

Już od kilku lat borykam sieęz tym problemem ponieważ ceny na początku roku są o wiele niższe i inwestycje są wykonane prawidłowo. Kosztorysanci nie chcą zejść nizej a rynek pokazuje ż eceny oscylują ok 60% wartoścki kosztorysu inwestorkiego. Wtedy zawsze pojawia sie rNC,i muszę występować do ok 80 % wykonawców

4

Odp: Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

Ale jedyną korekte do szacunku możesz zrobić kosztorysem (RNC to 30% od wart. szacunkowej zam.). Rozeznanie rynku w niczym nie pomoże. Mam ten sam problem ale pozostaje tylko wymagać od kosztorysanta podawania realnych kwot.

5

Odp: Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

Ze strony UZP:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiirsPrvsrYAhXE2CwKHQbrAIIQFggxMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.uzp.gov.pl%2F__data%2Fassets%2Fpdf_file%2F0028%2F34975%2FPrawidlowe-szacowanie-wartosci-zamowienia.pdf&usg=AOvVaw16hU58uCC7hQwo1mBCHL3C

Metody ustalania wartości zamówienia
metoda podstawowa (ogólna)
? Wartość zamówienia powinna być realna, tzn.
odzwierciedlać aktualne uwarunkowania rynkowe
? wynika to z art. 35.2 PZP ? ponowne szacowanie
? wynika to z ?definicji? z art. 32.1 ? podstawą szacowania jest
wynagrodzenie wykonawcy
? wynagrodzenie ustala wykonawca uwzględniający warunki
rynkowe (konkurencja, prawo popytu i podaży etc.)
? Badanie rynku jest więc podstawową metodą ustalania
szacunkowej wartości zamówienia
? ceny ustalają podmioty działające na rynku (wykonawcy)
? zamawiający powinien zasięgnąć informacji u tych
podmiotów
kontakt bezpośredni z wykonawcami przy badaniu rynku jest
dopuszczalny
? brak przepisu zakazującego
? jest to przejaw należytej staranności przy szacowaniu WZ
? zamawiający zmierza do ustalenia realnej WZ
? wątpliwości

? wykonawcy, którzy otrzymają prośbę o podanie cen dowiedzą się o
przygotowywaniu postępowania wcześniej niż pozostali
? taka sytuacja i tak występuje w zamówieniach publicznych (np. dotychczasowy
dostawca)
? ustawodawca wprost dopuszcza kontakt zamawiającego z wykonawcami na
etapie przygotowania postępowania (dialog techniczny)

6

Odp: Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

na RB tylko kosztorys.
Rozeznanie rynku w usługach i dostawach

7

Odp: Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

Popieram tu stanowisko poprzedników o tym że w przypadku rb podstawa szacowania jest tylko i wyłącznie kosztorys inwestorski a nie żadne rozeznania rynku. Uświadom swoim kosztorysantom, że to oni powinni zastosować w kosztorysie faktyczne ceny rynkowe robocizny, materiałów i sprzętu a nie z uporem maniaka opierać się na fikcyjnych , średnich cenach podawanych przez prywatne wydawnictwa typu Sekocenbud i inne w których ceny wyglądają często na wzięte z kosmosu.

8

Odp: Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

Dziękuje. Pozostanę przy kosztorysach

9

Odp: Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

Rozeznanie rynku tylko przy dostawach i usługach, r. budowlane tylko kosztorys inwestorski.

10

Odp: Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

"a nie z uporem maniaka opierać się na fikcyjnych , średnich cenach podawanych przez prywatne wydawnictwa typu Sekocenbud i inne w których ceny wyglądają często na wzięte z kosmosu"

Słuszna uwaga. Z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym wynika wprost, że podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, założenia wyjściowe do kosztorysowania, ceny jednostkowe robót podstawowych ...

... a przy ustalaniu cen jednostkowych robót - należy stosować (ważne!) w kolejności: ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji, kalkulacje szczegółowe.

Nawet biorąc pod uwagę inne tzw. "cenbudy" na zamawiającym spoczywa obowiązek zweryfikowania, czy ceny jednostkowe tych "cenbudów" są rzeczywiście rynkowe.