1

Temat: Aneks do umowy - zamówienie uzupełniające

Witam.

W marcu 2016 roku miałem przetarg na usługi pocztowe gdzie przewidziałem zamówienie uzupełniające 2 wysokości 20% zamówienia podstawowego.
Umowa obowiązuje od 01.04.2016 r. do 31.03.2018 r. i zbliżam się do wyczerpania całej wartości umowy. Zostało niecałe 10 tyś zł.
Wcześniej można było zamówienie z wolnej ręki.

Proszę o rozjaśnienie  mi tej kwestii - od czasu nowelizacji nie ma zamówień uzupełniających. Na podstawie art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy ? Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1020) można zawrzeć aneks do umowy podstawowej bez konieczności przeprowadzania zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego i będzie polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego oraz ogłoszeniu o zamówieniu i dotyczy przedmiotu zamówienia podstawowego.
Konieczność zmiany umowy wynika z konieczności zapewnienia realizacji bieżących potrzeb Zamawiającego w zakresie usług pocztowych. Zamawiający przewidywaną ilość usług pocztowych zrealizuje w okresie krótszym niż pierwotnie zakładany termin czyli do dnia 31 marca 2018 r. Wynika to z większej niż Zamawiający przewidział liczby nadawanych przesyłek pocztowych.

Jak to technicznie rozwiązać, aneksem mam po prostu dodać paragraf do umowy podstawowej i wpisać zamówienie uzupełniające? Dodać załącznik do aneksu gdzie będzie wypisana liczba przesyłek.

W lutym chcę przeprowadzić zamówienie na usługi pocztowe trybem uproszczonym - usługi społeczne.