1

Temat: Rejestr umów

Witam.
Czy ktoś z Szanownego grona mógłby się podzielić jak wygląda u Niego taki rejestr?
Jak wiemy są różne umowy, zlecenia itp.
mamy umowy powyżej kwoty 30 tyś. euro - nazwię je jako przetargowe, umowy z art 4.8 (poniżej przetargu), drobne umowy za kilkaset zł - na ogół opisane tylko faktury - zlecenia.
Wprowadzamy elektroniczny rejestr umów, czy ktoś z Państwa ma jakieś rozbicie czy wszystko ujęte jest w jednym rejestrze?

2

Odp: Rejestr umów

Ja mam w jednym.

3

Odp: Rejestr umów

Czy mógłbyś przybliżyć z jakich pozycji on się składa czy masz tam rozróżnienie na jakieś kategorie??

4

Odp: Rejestr umów

Nie mam, rejestr to rejestr, jasny i czytelny numerami porządkowymi.

5

Odp: Rejestr umów

Fart napisał/a:

Czy mógłbyś przybliżyć z jakich pozycji on się składa czy masz tam rozróżnienie na jakieś kategorie??

przykładowy, udostępniony on-line
https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmioto … amp;page=0

6

Odp: Rejestr umów

a czy robicie umowe czy zlecenie lub zamówienie na np usługę geodezyjna za kwotę do 2 tys zł zastanawiam sie czy jest sens tworzyć umowy na takie drobne rzeczy do tej pory było zlecenie na 1 stronę.?

7

Odp: Rejestr umów

Może być zlecenie, kiedyś pytałem kontrolujących, odpowiedź: "dobrze jak jest umowa ale zlecenie też ok" big_smile

8

Odp: Rejestr umów

jak w umowach zawieracie zapis jeżeli chodzi o przetarg nieograniczony czy moze być tak:
umowa zawarta w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 i nast. czy wymienić artykuły jak jest poprawnie

9

Odp: Rejestr umów

zawarta w dniu ????? roku w................
pomiędzy:
.............................
reprezentowaną przez:
.......................................
przy kontrasygnacie ...........................
zwanym dalej "Zamawiającym"
a:
??????????????????????????????., wpisanym do rejestru
????????????
NIP ?????????
reprezentowanym/ą przez:
???????????
zwanym dalej "Wykonawcą"
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), dalej zwana ?ustawą Pzp?,
o następującej treści:
§ 1........

10

Odp: Rejestr umów

Ja mam trzy rejestry.
Rejestr umów
Rejestr umów zlecenia i o dzieło
Rejestr wydatków realizowanych bez umowy.
W lutym spinam to w całość do sprawozdania.
Poszczególne rejestry nie są publikowane.

11

Odp: Rejestr umów

UMOWA nr ..................................
o wykonanie (rb,usługi,dostawy)
zawarta w dniu ???? we Wrocławiu

pomiędzy:
............................................,zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez:
Dyrektora ? ..................................................

a
?????????????, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
??????? - ??????
Stosownie do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla ....................... pod nazwą.......... ?w wyniku którego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy oraz na podstawie:
1.    ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwaną dalej ustawą Pzp,
2.    dokumentacji przetargowej tj.: dokumentacji sporządzonej i udostępnionej Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego, obejmującej w szczególności specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej ?SIWZ?, wraz z załącznikami do niej, tj. dokumentacją projektową, wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury przetargowej stanowiącymi integralną część SIWZ, wyszczególnionymi we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pismach,
3.    oferty Wykonawcy,
strony zawierają umowę, zwaną w dalszej części Umową, następującej treści: