1

Temat: podpisanie umowy

Po nowelizacji nie można podpisać umowy wcześniej niż po 5 dniach od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdy oferty złożyło więcej niż jeden wykonawca?

2

Odp: podpisanie umowy

Jeżeli wartość jest do progu UE, to tak.

3

Odp: podpisanie umowy

a jak mamy 1 ofertę w postępowaniu krajowym? To możemy podpisac od razu umowę po zawiadomieniu czy nie? Bo teraz po nowelizacji jest ten zapis o odwołaniu i nie wiem jak to czytać...

4

Odp: podpisanie umowy

a czytałeś art. 94 ust. 2

5

Odp: podpisanie umowy

no tak....94.2.1 -  można podpisac szybciej niż 5 dni jak złożona jedna oferta...ale 94.2.3 mówi o odwołaniu przy zam. w procedurze krajowej...czyli rozumieć to należy tak, że w procedurze krajowej nie można zawrzeć umowy szybciej niż 5 dni od przesłania zawiadomienia? czy tak?

6

Odp: podpisanie umowy

Więc trzeba dać czas zwycięzcy aby złożył odwołanie na swój wybór?

7

Odp: podpisanie umowy

no właśnie tak jest napisany przepis....chyba , że ja go źle interpretuje

8

Odp: podpisanie umowy

3. Przypadki możliwości zawarcia umowy przed upływem standstill. Ustawa przewiduje jednak pewne wyjątki od obowiązku zamawiającego zachowania minimalnego odstępu czasu pomiędzy poinformowaniem przez zamawiającego wykonawców uczestniczących w postępowaniu o zamówienie publiczne o decyzji w sprawie udzielenia zamówienia a zawarciem umowy. W pewnych bowiem przypadkach, np. w sytuacji gdy jest tylko jeden wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu, a więc brak jest innych podmiotów, które ewentualnie mogłyby kwestionować wybór zamawiającego, utrzymywanie zawieszenia możliwości zawarcia umowy jest nieuzasadnione. Implementacja przepisu art. 2b dyrektywy odwoławczej, dokonana nowelizacją z 2.12.2009 r., zaowocowała zmianą treści art. 94 ust. 2 PrZamPubl, na mocy którego zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 PrZamPubl (terminu standstill), gdy:
1)
w postępowaniu w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono jedną ofertę, a w trybach, w których w pierwszym etapie wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również wtedy, gdy złożono jedną ofertę, oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy, gdy upłynął termin na wniesienie odwołania albo odwołanie takie zostało rozpoznane przez KIO;2)
umowa dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej;3)
w postępowaniu poniżej tzw. progów unijnych upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 PrZamPubl lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie w sprawie.


Należy podkreślić, że wyjątki od obowiązku zachowania przez zamawiającego terminu, który musi upłynąć, aby można było zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, przewidziane w pkt 1 i 2, odpowiadają przesłankom wskazanym w dyrektywie odwoławczej.Sytuacja, o której mowa w pkt 1, to sytuacja, w której jest tylko jeden zainteresowany wykonawca, ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, w postępowaniu zaś, w którym pierwszym etapem jest składanie przez wykonawców wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, dialog konkurencyjny, negocjacje z ogłoszeniem), również wtedy, kiedy złożono tylko jedną ofertę, oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy, gdy upłynął termin na wniesienie odwołania albo odwołanie takie zostało rozpoznane przez KIO.Przesłanka z pkt 2 dotyczy sytuacji, kiedy nie jest, zgodnie z ustawą, konieczna publikacja ogłoszenia o zamówieniu, czyli w sytuacji gdy zamawiający zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia oraz udziela zamówień w ramach systemu zamówień dynamicznych lub umowy ramowej.Odnośnie do przypadków opisanych w pkt 3 i 4 ? dotyczą one tzw. zamówień podprogowych, a więc zamówień, w stosunku do których zachodzi ograniczone uprawnienie do wnoszenia odwołań. Mając na względzie powyższe, niecelowe byłoby utrzymywanie zakazu zawarcia umowy również w takich sytuacjach. W opinii Autora obowiązek zachowania okresu tzw. standstill nie zachodzi ponadto w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki, ponieważ w tym trybie nie jest zamawiającemu składana oferta oraz nie jest dokonywany wybór oferty najkorzystniejszej, a tym samym nie ma terminu, od którego należałoby zaliczyć tzw. standstill (por. komentarz do art. 67).

9

Odp: podpisanie umowy

Witam.

Mam trochę inne pytanie, ale podpięłam je tutaj. Przed otwarciem ofert wpłynęły pytania dot. zapisów w umowie, na kilka pytań odpowiedzieliśmy "Zamawiający zaakceptuje taki zapis lub Zamawiający dopuszcza taką możliwość". Wykonawca, który zadawał te pytania, nie wygrał. Czy wobec tego mam te zaakceptowane zmiany wprowadzić do umowy z Wykonawcą, który wygrał? Czy zostawić wzór umowy bez zmian skoro ten wygrany, nie miał żadnych pytań do umowy?

10 (edytowany przez golavox 2017-10-23 11:59:33)

Odp: podpisanie umowy

katarzynka160 napisał/a:

Witam.

Mam trochę inne pytanie, ale podpięłam je tutaj. Przed otwarciem ofert wpłynęły pytania dot. zapisów w umowie, na kilka pytań odpowiedzieliśmy "Zamawiający zaakceptuje taki zapis lub Zamawiający dopuszcza taką możliwość". Wykonawca, który zadawał te pytania, nie wygrał. Czy wobec tego mam te zaakceptowane zmiany wprowadzić do umowy z Wykonawcą, który wygrał? Czy zostawić wzór umowy bez zmian skoro ten wygrany, nie miał żadnych pytań do umowy?

tak
edit: tak wprowadzić

11

Odp: podpisanie umowy

PN podzielony na 3 części wpłynęła 1 ofert na na każda cześć, czy mogę podpisać umowę zgodnie   z art. 94 ust. 2 ppkt. 1

12

Odp: podpisanie umowy

możesz