1

Temat: Wadium, TZO i wybór oferty.

1.Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą.
2. Zwrócił wadium pozostałym uczestnikom. TZO= 60 dni
3. Wybrany oferent uchyla się od podpisania umowy.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wybranemu Wykonawcy i chce podpisać umowę z drugim.
5. Jakie terminy tutaj obowiązują ? Jeszcze raz wybiera ofertę najkorzystniejszą i musi czekać ustawową liczbę dni na możliwość podpisania umowy ?
Czy 2 Wykonawca ma obowiązek wpłacić wadium nawet jeśli jest w terminie związania ofertą ? Co mu grozi jeśli nie wpłaci ?

Dziękuję
Pozdrawiam
gladiq

2

Odp: Wadium, TZO i wybór oferty.

Jeżeli wybierasz następnego na podstawie 94.3, to:
ad 5 - Wobec powyższego, do trybu wyboru oferty określonego w art. 94 ust. 3 ustawy Pzp nie znajduje zastosowania uprawnienie zamawiającego do żądania od wybranego wykonawcy ponownego wniesienia wadium, bowiem uprawnienie to statuuje się wyłącznie wobec wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku rozstrzygnięcia odwołania.
Do wyboru oferty nie poprzedzonego badaniem i oceną ofert nie znajduje zastosowania również klauzula standstill oznaczająca minimalny okres zawieszenia dopuszczalności zawarcia umowy po zawiadomieniu wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej i której celem jest zapewnienie wykonawcom prawa do skorzystania ze środków ochrony prawnej (art. 94 ust. 1 ustawy Pzp).
Reasumując, wybór oferty, w którym mowa w art. 94 ust. 3 ustawy Pzp stanowi przyjęcie oferty przez zamawiającego, jest oświadczeniem woli zamawiającego o zamiarze zawarcia umowy z danym wykonawcą w wyniku wcześniej dokonanej oceny.

Mając powyższe na uwadze Izba stwierdziła, że wybór oferty dokonany przez zamawiającego na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp stanowi czynność podejmowaną przez zamawiającego po zakończeniu postępowania, która zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp nie może być kwestionowana w drodze odwołania. Czynność ta może stać się podstawą zaskarżenia przez wykonawcę na drodze cywilnoprawnej.

KIO 31/11

3

Odp: Wadium, TZO i wybór oferty.

Czy 2 Wykonawca ma obowiązek wpłacić wadium nawet jeśli jest w terminie związania ofertą ? Co mu grozi jeśli nie wpłaci ?

4 (edytowany przez jo 2015-12-14 11:46:33)

Odp: Wadium, TZO i wybór oferty.

nie musi wpłacać wadium
http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,105903,12840840,Wybor_kolejnej_oferty_z_rankingu_nie_zobowiazuje_do.html

5

Odp: Wadium, TZO i wybór oferty.

Ok nie wpłacają wadium i Wykonawca również nie chce podpisać umowy a jest w okresie związania ofertą- co mu grozi ?  Czy Zamawiający ma instrumenty aby " coś zrobić Wykonawcy"  ?