1

Temat: grupa kapitałowa

Wykonawca przedstawił mi listę podmiotów należących do tej samej GK w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Czy powinnam uznać taka formę, czy też wezwać do uzupełnienia oryginału?

2

Odp: grupa kapitałowa

Moim zdaniem w oryginale.

3

Odp: grupa kapitałowa

Hmm,

"Oprócz dokumentów wymienionych w rozporządzeniu do czynienia mamy z dokumentami, których obowiązek złożenia wynika wprost z ustawy Pzp, tj.

zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, dla którego ustawodawca zastrzegł formę pisemną;

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Forma składania dokumentów

Dla dwóch ostatnich dokumentów ustawodawca nie zastrzegł wymaganej formy złożenia. Przyjmuje się jednak, że oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, będące oświadczeniem wiedzy, powinno zostać złożone przez wykonawcę w formie pisemnej, czyli zostać opatrzone własnoręcznym podpisem.

Lista kapitałowa

W przypadku listy kapitałowej, albo informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej, również stanowiącej oświadczenie wiedzy, analogicznie powinny one zostać złożone w formie pisemnej. Zasadnym wydaje się również dopuszczenie złożenia powyższych dokumentów w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentacji. W takiej sytuacji dokumenty zostaną bowiem opatrzone własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentacji, co wyczerpuje przesłanki zachowania formy pisemnej."

4

Odp: grupa kapitałowa

Marcel napisał/a:

Hmm,

"Oprócz dokumentów wymienionych w rozporządzeniu do czynienia mamy z dokumentami, których obowiązek złożenia wynika wprost z ustawy Pzp, tj.

zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, dla którego ustawodawca zastrzegł formę pisemną;

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Forma składania dokumentów

Dla dwóch ostatnich dokumentów ustawodawca nie zastrzegł wymaganej formy złożenia. Przyjmuje się jednak, że oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, będące oświadczeniem wiedzy, powinno zostać złożone przez wykonawcę w formie pisemnej, czyli zostać opatrzone własnoręcznym podpisem.

Lista kapitałowa

W przypadku listy kapitałowej, albo informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej, również stanowiącej oświadczenie wiedzy, analogicznie powinny one zostać złożone w formie pisemnej. Zasadnym wydaje się również dopuszczenie złożenia powyższych dokumentów w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentacji. W takiej sytuacji dokumenty zostaną bowiem opatrzone własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentacji, co wyczerpuje przesłanki zachowania formy pisemnej."

Skoro zobowiązanie w formie oryginału - bo nie przewiduje je rozporządzenie - to analogicznie lista kapitałowa w formie oryginału - bo je również rozporządzenie nie przewiduje.

5

Odp: grupa kapitałowa

Uważam że wystarczy kopia.

6

Odp: grupa kapitałowa

jeszcze się waham wink czytam i szukam

7

Odp: grupa kapitałowa

Jeżeli dokument za zgodność z oryginałem potwierdziła osoba upoważniona do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy to uznałbym taki dokument za oryginał i przyjął.
Jest przecież podpis osoby upoważnionej co oznacza że pismo jest oryginałem a nie kopią.

8

Odp: grupa kapitałowa

To znaczy, że notarialna kopia pełnomocnictwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wystawcę też jest prawidłowa?

9

Odp: grupa kapitałowa

Dobre pytanie wink

10

Odp: grupa kapitałowa

bipi napisał/a:

To znaczy, że notarialna kopia pełnomocnictwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wystawcę też jest prawidłowa?

Zależy do jakich spraw smile

11

Odp: grupa kapitałowa

Marcel napisał/a:
bipi napisał/a:

To znaczy, że notarialna kopia pełnomocnictwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wystawcę też jest prawidłowa?

Zależy do jakich spraw smile

Np. do złożenia oferty...

12

Odp: grupa kapitałowa

Czyżby?
V Ca 85/07, Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, że forma oraz treść pełnomocnictwa nie podlegają przepisom Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r., a wykonawcy startujący w przetargach powinni dołączać oryginały pełnomocnictw lub kopie poświadczone notarialnie. Nawet wówczas, gdy zamawiający dopuszcza w specyfikacji złożenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez samego wykonawcę.

"....Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. W Twojej sytuacji należy zatem wezwać wykonawcę do złożenia pełnomocnictwa w jednej z tych form."

13

Odp: grupa kapitałowa

O to mi właśnie chodzi - kodeks cywilny przewiduje pełnomocnictwo w takiej formie jaka przewidziana jest do ważności czynności prawnej - oferta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z małym ale - przecież potwierdzenie za zgodność to forma pisemna wink

14

Odp: grupa kapitałowa

Marcel napisał/a:

Czyżby?
V Ca 85/07, Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, że forma oraz treść pełnomocnictwa nie podlegają przepisom Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r., a wykonawcy startujący w przetargach powinni dołączać oryginały pełnomocnictw lub kopie poświadczone notarialnie. Nawet wówczas, gdy zamawiający dopuszcza w specyfikacji złożenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez samego wykonawcę.

"....Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. W Twojej sytuacji należy zatem wezwać wykonawcę do złożenia pełnomocnictwa w jednej z tych form."

Ale z tym nikt nie polemizuje.
Pytanie bipi dotyczyło innej sytuacji, przeczytaj uważnie jego wpis.
A odpowiadając na pytanie bipi - należy odpowiedzieć przecząco (chociaż on o tym doskonale wie).

15

Odp: grupa kapitałowa

Też prawda smile, a więc wychodziło by tak że i pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego w kopii za zgodność jest ok smile, gdzie było wiele wyroków mówiących właśnie o tym:)

16

Odp: grupa kapitałowa

Ano tak, przez wystawcę!, przyjmuje moc oryginału!

17

Odp: grupa kapitałowa

wystawca - wykonawca, no tak to znaczna różnica. Mój wpis należy odnieść do wykonawcy.

18 (edytowany przez bipi 2013-11-14 11:30:08)

Odp: grupa kapitałowa

No tak - kopia zawsze pozostanie kopią... tym bardziej kopia kopii...

19

Odp: grupa kapitałowa

.... koniec i kropka.